Ki Savo 5778
00:00 / 01:03
Ki Savo 5779
00:00 / 01:00
Ki Savo 5780
00:00 / 01:00
Heading 5
Be thankful for everything that you have on a daily basis
Give Tzidaka especially when they don't look so pleasant.